Monday, July 25, 2011

הבשורה ד

ובזמן שחרפונב ישן, בני האדם קיבלו את דבריו של האיש הגדול.
זמנים עברו וכל פעם האיש גדול רענן את דבריו.
מאברהם ועד מוחמד בני האדם נלחמו על האמת של האיש הגדול.
וחרפונב המשיך וישן.
ונתן למלחמות ולרציחות, לאנוסים ולאנסים, למדכאים ולמדוכאים ולכדור הארץ לספוג
את מעשיהם.
אין הם מוכנים לדעת שהאיש הגדול נצר את לשונו.
וחרפונב ישן ושקט לו בליבו ויחלום חלומות על יום שיגיע ויוכל להתגלות בפני בני האדם.
No comments: