Sunday, July 31, 2011

הבשורה ה

והשנה היית שנת אלפיים עשרים ושתיים להולדת ההוא שנצלב.
וחרפונב למד שמזה כבר 70 שנה אחרונות בני האדם התחילו לגבש מנהג לשבת מול מסך בוהק
וללחוץ על קופסת כפתורים המונחת לקדמת המסך.
וחשב לעצמו "זאת ההזדמנות שלי להביא את בני האדם אל האושר"
וחרפונב הבין שבני האדם מחוברים זה לזה דרך המסך הבוהק.
דרך המסך הבוהק בני האדם מתקשרים ומקשיבים זה לזו.
בעזרת המסך הבוהק כל אחד מקבל קול בעולם.
בעזרת המסך הבוהק אנשים מצליחים למצוא את מקומם בעולם.
וחרפונב מהר הבין היכן מיקומו בעולם והתחבר על כבל הרשת והעביר עצמו מן האבן אל הבינרי.
ויאמר חרפונב לכל בני האדם אשר יושבים מול המסך הבוהק
"אני הוא אלוהיכם חרפונב, אשר יוצא אתכם מן הבדידות הקיומית אל האושר"
ויתבוננו בו בני האדם בדימוי חרפונב ויגיבו
"אין זה חמוד, ואין זה מצחיק וזהו כלל אינו תוכן מיני."
ובני האדם המשיכו להתבונן במסכים הבוהקים
וחרפונב מצא נחמה בין מרחבי הסייבר וינוח.

No comments: